Voorwaarden

1.0 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en gebruiksovereenkomsten met Tomaatnet.
1.2 Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Tomaatnet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Alle door Tomaatnet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding van een verzoek tot aansluiting komt een gebruiksovereenkomst tot stand.
Tomaatnet heeft het recht een aspirant gebruiker om haar moverende redenen te weigeren.
1.4 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Tomaatnet zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

2.0 Levering

2.1 Onder levering wordt hierna verstaan het aansluiten voor gebruik, en het gebruik van Tomaatnet-computers en de verbindingen die via deze machines met het Internet gemaakt kunnen worden.
2.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de gebruiker nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
2.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Tomaatnet vinden, Tomaatnet tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Tomaatnet het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Tomaatnet stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.
2.4 Voor klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst heeft Tomaatnet een e-mail meldpunt voor klachten over het functioneren van het systeem. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Tomaatnet is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.
2.5 De gebruiker dient Tomaatnet in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4 vervalt iedere aanspraak van de gebruiker ter dier zake. 
2.6 Tomaatnet stelt de e-mailadressen en ruimte nodig voor homepages ter beschikking. Tomaatnet houdt zich het recht voor om te allen tijden en zonder reden van opgaaf het e-mailadres en het homepageadres in te trekken, te wijzigen en of te verwijderen.
2.7 E-mail voor gebruikers wordt op de Tomaatnet mailserver gescand op en ontdaan van virussen, trojans en worms. Gebruikers die dit niet wensen, dienen dit te melden aan beheer@Tomaatnet.nl. Voor hun account wordt de virusscanning dan ongedaan gemaakt.

3.0 Gebruik

3.1 Een overeenkomst tot levering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, de opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt een (1) kalendermaand, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Tomaatnet behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Tomaatnet.
3.2 Tomaatnet draagt zorg voor de beschikbaarheid van Tomaatnet-diensten, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Tomaatnet is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van Tomaatnet.nl als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet van KPN, volledige bezetting van de inbellijnen van Tomaatnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Tomaatnet liggen. Tomaatnet is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Tomaatnet.nl ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Tomaatnet systemen door of vanwege Tomaatnet.
3.3 Tomaatnet is gerechtigd verbeteringen in of aan de Tomaatnet systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Voorts is Tomaatnet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers van Tomaatnet en de login-procedure. Tomaatnet is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de inbelnummers of wijzigingen in de login-procedure.
3.4 De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
3.5 Het is niet toegestaan de verbinding met Tomaatnet.nl te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van strafbaar of auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnendringen van andere computers op Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen 'hacken'. Indien Tomaatnet strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem en wordt de overeenkomst ontbonden. Tomaatnet behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
3.6 Gebruikers mogen hun Tomaatnet-account niet gebruiken voor commerciële activiteiten, in welke vorm dan ook. Het versturen van zogeheten 'spam' (reclame via e-mail) leidt ogenblikkelijk tot opheffing van het account.
3.7 De medewerkers van en namens Tomaatnet lezen persoonlijke elektronische mail van gebruikers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op Tomaatnet.nl en andere systemen op Internet. 
3.8 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Tomaatnet mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
3.9 De gebruiker vrijwaart Tomaatnet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de gebruiker van Tomaatnet-diensten.
3.10 Tomaatnet is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
3.11 Tomaatnet is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot Tomaatnet.nl tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Tomaatnet niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. 
3.12 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Tomaatnet gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.
3.13 Tomaatnet is gerechtigd de gebruiker de toegang tot Tomaatnet te ontzeggen en/of te beperken indien de gebruiker in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer op de eigen homepage overschrijdt. Voor Tomaatnet-account geld een traffic limiet van 0,5 Gigabyte per maand op de totale website tenzij anders vermeld. Tomaatnet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze blokkering en/of beperking.

4.0 Geschillen

4.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
4.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard in deze algemene voorwaarden laat dit de werkingskracht tussen de gebruiker en Tomaatnet van alle overige bepalingen onverlet.